FAQ – contracting

Globetek podejmuje kontrakty w obszarze budownictwa przemysłowego, najczęściej energetycznego i petrochemicznego.

Najwięcej kontraktów zlokalizowanych jest w Polsce. Kontrakty zdarzają się również w innych krajach UE i w krajach stowarzyszonych np. Norwegii, Szwecji, Niemczech, Finlandii.

Współpracujemy w przeważającej większości z osobami posiadającymi działalność gospodarczą oraz podmiotami posiadającymi osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach współpraca ta odbywa się na podstawie umowy o pracę.

W przypadku współpracy B2B, podstawą do rozliczenia jest roboczogodzina lub ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie.

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Osoba prowadząca działalność zobowiązana jest do opłacania miesięcznej składki ZUS, która w 2020 r. wynosi: 1431,48 zł.
Przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 000 zł rocznie oraz nowi przedsiębiorcy korzystają z programu Mały ZUS i opłacają tzw. preferencyjny ZUS, gdzie składka wynosi 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej.

Jeśli przedsiębiorca osiąga dochód, zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, na podstawie wybranej formy opodatkowania – na zasadach ogólnych (progresywnej) lub liniowej. W konkretnych przypadkach możliwe jest również wybranie opodatkowania na zasadach ryczałtowych. Przedsiębiorca raz w roku ma prawo do zmiany formy opodatkowania. Zmiana ta powinna nastąpić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych posiada dwa progi wysokości podatku:

 • 17% dla dochodu rocznego nie przekraczającego 85 528 zł;
 • 32% dla dochodu rocznego przekraczającego 85 528 zł (32% płatne jest tylko od części dochodu powyżej tej kwoty).

Liniowa forma rozliczania podatku dochodowego posiada jeden próg wysokości podatku:

 • 19% bez względu na wysokość dochodów rocznych.

Nie możemy również zapomnieć o podatku VAT. Z reguły forma działalności wybierana przez kontraktorów wymaga rejestracji jako podatnik VAT. W specyficznych warunkach możliwe jest również zwolnienie z VAT, jeśli przychód roczny nie przekracza 200000 PLN. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%. W określonych sytuacjach (sprecyzowanych usług budowlanych) może wynosić ona 8%. Podatek ten z reguły rozlicza się miesięcznie, rzadziej kwartalnie.

Do powyższych kosztów należy doliczyć jeszcze obsługę księgową firmy. Przy jednoosobowej działalności będzie to przedział 100-120 PLN + VAT / miesiąc.

Wybór formy opodatkowania zależy od wielu czynników. Nasz dział księgowy służy pomocą osobom, które zainteresowane są współpracą z Globetek na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie najszybszym i najłatwiejszym sposobem na rejestrację działalności gospodarczej jest złożenie odpowiedniego wniosku on-line poprzez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( www.firma.gov.pl ). CEIDG to spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony jest przez Ministerstwo Gospodarki.

Rejestracja on-line wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo profilu zaufanego ePUAP. Procedury tej można dopełnić w jeden dzień.

Wniosek ten zawiera m.in.:

 • podanie o nadanie numeru NIP,
 • wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • wniosek o nadanie numeru REGON,
 • informację o numerze firmowego konta bankowego,
 • zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.

Wniosek do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem płatnika składek do ZUS dla potrzeb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, urzędu statystycznego dla uzyskania REGON oraz urzędu skarbowego dla zgłoszenia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego aktualizację oraz rejestrację w ewidencji VAT.

Kontrakty, w które zaangażowani są współpracujący z Globetek specjaliści wymagają w przeważającej większości dyspozycyjności przez min. 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Osoby, które pracują na etacie na podstawie umowy o pracę, mogą podjąć się takiej współpracy, uzyskując wcześniej zgodę na bezpłatny urlop u obecnego pracodawcy.

Oferujemy możliwość pracy na projektach od 3 miesięcy do nawet 3 lat.

Kontraktor wystawia fakturę w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, którego ta faktura dotyczy. W przypadku współpracy opartej o roboczogodziny, wystawiana jest ona na podstawie podpisanej przez przedstawiciela klienta karty obecności (liczby przepracowanych godzin) w danym miesiącu.

W przypadku ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia, wystawiana jest ona na podstawie warunków finansowych uzgodnionych w umowie o współpracę.

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia faktury i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • cenę jednostkową usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • numer rachunku bankowego zarejestrowany w US (zarejestrowany w białej księdze podatników VAT);
 • wartość wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) wyspecyfikowane zgodnie z zapisami umowy – stawka godzinowa, ilość godzin świadczonych usług w miesiącu (zgodnie z timesheet) i inne pozycje wynikające z umowy;
 • sumę wartości sprzedaży netto wykonanych usług;
 • stawkę podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto usług;
 • wartość wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto);
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Faktura powinna zostać wystawiona elektronicznie (w PDF) za pomocą programu fakturowego (np. darmowy www.fakturowo.pl) i przesłana na maila fvk@globetek.pl. Skany faktur nie będą akceptowane przez dział księgowy.

Kontraktor przed przystąpieniem do pracy na projekcie musi podpisać:

 • ramową umowę o współpracę,
 • umowę o zachowaniu poufności,
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i UŚ,
 • oświadczenie o byciu aktywnym płatnikiem VAT (jeśli dotyczy),
 • zamówienie dot. wykonania usług na konkretnym projekcie,
 • umowę dot. przekazania sprzętu.

Zakładana minimalna liczba godzin w miesiącu wynosi 160-168, w zależności od projektu. W praktyce może ona przekraczać nawet 200 godzin. Możliwe jest również określenie maksymalnej ilości godzin w miesiącu.

W zależności od projektu, możemy zaoferować:

 • odzież roboczą – kurtka, koszulki itd.;
 • PPE (podstawowe wyposażenie BHP) – kask, okulary, szelki;
 • narzędzia pracy – telefon, laptop, samochód;
 • wyszukanie i pokrycie kosztów zakwaterowania;
 • pokrycie kosztów przelotów/przejazdów;
 • doradztwo księgowo-podatkowe.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności