Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Spawacze dla Twojej firmy

Wykwalifikowani spawacze dla Twojej firmy, ich kompetencje
potwierdzone w Assessment Center.
97 skrupulatnie wyselekcjonowanych kandydatów z Filipin
jest gotowych do podjęcia pracy.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej
Usługi wsparcia projektu

Dostarczamy kontraktorów do wykonania określonych zakresów prac na projekcie lub tworzymy kompletne zespoły wspierające realizację projektów.

Czytaj więcej
Outsourcing pracowniczy

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym jesteśmy w stanie zaoferować klientowi kompleksowe usługi związane z rekrutacją i dostarczaniem wykwalifikowanej kadry na projekty budowlano-remontowe na terenie Europy.

Czytaj więcej
Rekrutacje Stałe

Wspieramy wykonawców EPC, inwestorów, firmy inżynieryjne i konsultingowe oraz dostawców technologii (OEM). Nasz zespół rekrutuje kadrę wykonawczą na projekty budowlane we wszystkich sektorach, od inżynierów i specjalistów po członków zarządu; Rekrutujemy specjalistów działów wsparcia: handlowego, zakupów, inżynierii, utrzymania ruchu i administracji

Czytaj więcej

Chorzów, 24 sierpnia 2020r.

 

Polityka Prywatności Globetek sp. z o.o.

 

§1. Słowniczek:

 

 1. Polityka prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Polityka Prywatności Globetek sp. z o.o.,
 2. Globetek  – jest to Globetek sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Leśna 83, 41-506 Chorzów, nr KRS 0000392171, NIP: 6342792088, www.globetek.pl, e-mail: dpa@globetek.pl
 3. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 4. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Globetek, w myśl art. 4 pkt. 7 RODO;
 5. Kandydat – każda osoba fizyczna, biorąca udział w Procesie rekrutacyjnym prowadzonym lub koordynowanym przez Globetek, lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Globetek,
 6. Klient – rozumie się przez to podmiot, dla której Globetek świadczy usługi poszukiwania personelu, na podstawie odrębnej umowy. Klient stanowi jednocześnie odbiorcę danych w myśl art. 13 ust. 1 pkt. e RODO;
 7. Proces Rekrutacyjny – rozumie się przez to wszelkie działania Globetek, polegające na pozyskiwaniu informacji o Kandydacie, prowadzeniu kontaktów z Kandydatem i Klientem oraz przedstawieniu Klientowi Kandydata na określone stanowisko, w celu jego zatrudnienia,  przygotowanie do zawarcia umowy o pracę, badanie satysfakcji z procesu Rekrutacji , czynności te szczegółowo opisano tutaj: https://globetek.pl/dla-kandydatow/proces-rekrutacyjny/,
 8. Zatrudnienie – rozumie się to wszelkie formy nawiązania współpracy pomiędzy Kandydatem a Klientem, w tym: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staż, działalność gospodarcza prowadzona przez Kandydata na rzecz Klienta, a także faktyczne podjęcie działań lub jakiejkolwiek współpracy, w dowolnej formie przez Kandydata na rzecz Klienta.

 

§2. Postanowienia ogólne.

 

 1. W tym dokumencie określamy zasady przetwarzania danych osobowych Kandydata i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Ochrona danych osobowych Kandydatów jest dla nas bardzo ważna, dokładamy należytej staranności, aby nasze czynności w zakresie tej ochrony były zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności RODO. 
 3. Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.
 4. Globetek prowadzi działalność obejmującą wszystko, co jest związane z zatrudnianiem, a do czynności na rzecz Kandydata i Klienta niezbędne jest przetwarzanie przez Globetek danych osobowych Kandydata (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).    
 5. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO; Kandydat świadomie i dobrowolnie podaje swoje dane osobowe poprzez przesłanie swojego CV na adres wskazany przez Globetek wraz z następującym oświadczeniem: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności Globetek, którą uzyskałam/em drogą elektroniczną, i którą w pełni rozumiem i akceptuję.”.
 6. Globetek zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. a RODO, informuje, że jest Administratorem (w myśl art. 4 pkt. 7 RODO), danych osobowych (w myśl art. 4 pkt. 1 RODO) Kandydata. Dane kontaktowe Administratora zostały przedstawione w § 1 pkt. 2.
 7. Globetek informuje, że nie powołał w swoim przedsiębiorstwie Inspektora danych osobowych, ponieważ nie zachodzą okoliczności, które by tego wymagały, zgodnie z postanowieniami RODO (art. 4 pkt. 1 ppkt. b).
 8. Globetek informuje, że potencjalnymi odbiorcami danych są wyłącznie Klienci, podmioty obsługujące sprawy księgowe i prawne Globetek, podmioty prowadzące bazę danych oraz podmioty działające na zlecenie Globetek. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§3. Przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Globetek przetwarza i przechowuje dane osobowe Kandydatów na zasadach opisanych poniżej.
 2. Z uwagi na naszą działalność oraz Klientów z jakimi pracujemy, od samego początku priorytetem dla nas była ochrona prywatności obu stron, dlatego wszystkie zebrane przez nas dane osobowe, przechowujemy w zabezpieczonej elektronicznej bazie danych. Dostęp do bazy mają tylko osoby uprawnione na piśmie przez Administratora i mogą je przetwarzać jedynie w celach opisanych poniżej. 
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz innymi aktami prawnymi znajdującymi zastosowanie.
 4. Cel przetwarzania – Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem na podstawie udzielonej zgody w formie pisemnej klauzuli w CV, lub udzielonej w naszym systemie. Celem głównym przetwarzania danych osobowych jest znalezienie Kandydatowi pracy, a Klientowi pracownika. W tym celu możemy udostępnić CV Kandydata Klientowi zgodnie z Procesem Rekrutacyjnym. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych lub informacji Klientowi, zawsze najpierw kontaktujemy się z Kandydatem (telefonicznie lub emailowo) z przedstawieniem oferty pracy oraz w celu uzyskania zgody lub odmowy udziału w danej rekrutacji.
 5. W innych przypadkach możemy zatrudniać Kandydata bezpośrednio u siebie, dlatego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o pracę, zlecenia lub innej. Przed podpisaniem umowy Kandydat musi przejść przez badania lekarskie, nierzadko badania wysokościowe, a to wiąże się z szeregiem wizyt u specjalistów, którzy też muszą mieć dostęp do danych osobowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane stronie czwartej, w przypadku kiedy Kandydat  zatrudniony w Globetek, wykonujący pracę bezpośrednio dla naszego Klienta na obiekcie przemysłowym (np. elektrownia, rafineria, stocznia, zakłady papiernicze etc.) musi przejść przez szkolenia wewnętrzne BHP na obiekcie oraz uzyskać przepustkę na wejście.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu, poza tymi opisanymi powyżej.

 

§4. Okres przechowywania danych osobowych.

 

1.Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż wymaga tego prawo. Dla przykładu dane podatkowe przechowujemy zgodnie z wymogami prawa polskiego przez 5 lat, dane o zatrudnieniu 10 lat, a dane elektroniczne takie jak CV, historia kontaktów, dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres email etc. przez okres 36 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z naszej strony.

2.W każdym momencie Kandydatowi przysługuje:

1) prawo uzyskania wszelkiej informacji co do wykorzystywanych danych osobowych, jak również uprawnień związanych z przekazaniem
2) danych osobowych,
prawo dostępu do danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
4) prawo żądania uzupełnienia danych osobowych niekompletnych,
5) prawo żądania usunięcia danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach, określonych w artykule 17 RODO,
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach określonych w artykule 18 RODO, 
7) prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. kopii tych danych,
8) prawo przesłania otrzymanych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód ze strony administratora,
9)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych przypadkach określonych w artykule 21 RODO,
10)prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
11)prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym uprawnienie to przysługuje wyłącznie co do takiego przetwarzania, które było wykonywane na mocy odrębnie wyrażonej zgody.

3. W celu skorzystanie z powyżej wymienionych uprawnień należy wysłać email do Administratora Danych Osobowych na adres: dpa@globetek.pl podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres korespondencyjny. Każdy taki wniosek traktujemy w sposób szczególny, dlatego tak szybko jak to będzie możliwe skontaktujemy się z wnioskodawcą telefonicznie, aby zweryfikować tożsamość. 

4. Uprzedzamy, że nie będziemy przesyłali żadnych danych osobowych – możemy jedynie potwierdzić fakt ich istnienia w naszej bazie, źródła pochodzenia oraz usunięcia z bazy. 

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów uznasz, że nasza obsługa była niesatysfakcjonująca, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§5. Pliki „cookies” oraz profilowanie

 

1.Nasza strona pod adresem www.globetek.pl korzysta z plików „cookies” celach statystycznych oraz dostosowania zawartości strony do użytkownika oraz urządzenia. Można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, tak aby Twoje urządzenie nie zapisywało plików cookie.

2.Statystyki jakie są gromadzone to:

 1) ilość wizyt i odsłon naszego serwisu,
 2)informacje dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego,
 3)strony i serwisy polecające,
 4) adres IP oraz lokalizacja geograficzna.

3. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, LinkedIN.

4. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

5. Strona wykorzystuje wtyczkę do dzielenia się treścią na portalu Facebook i LinkedIN, aby umożliwić udostępnianie treści z naszej strony użyciu konta Facebook oraz LinkedIN. Wtyczka ta może zbierać takie dane jak adres IP użytkownika, przeglądarkę użytkownika, przechowywać i pobierać pliki cookie w przeglądarce, osadzać dodatkowe śledzenie i monitorować interakcję z interfejsem komentowania, w tym korelować konto Facebook / LinkedIN z dowolnymi działaniami podejmowanymi w interfejsie (np. jako “polubienie” czyjegoś komentarza, odpowiedź na inne komentarze), w przypadku zalogowania na Facebooku. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych danych zawarto w polityce prywatności danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz polityce prywatności danych na LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

§6. Zmiana Polityki prywatności. 

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie internetowej bądź poprzez opublikowanie obecnej Polityki prywatności z wprowadzonymi zmianami na  naszej stronie. Zmiany mogą być podyktowane w szczególności rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem samej strony.